ginger1107 | e-blogi.pl
_blog ginger1107
One dream 2018-07-01

Jedno marzenie

Gdy księżyc blaskiem otacza ziemię, zamiast snów śnię to jedno marzenie… Noc powoli opuszcza mieniące się odcieniami od soczystego ametystu po onyksową czerń, miękkie, aksamitne kurtyny, haftowane misternym wzorem,
ułożonym z niezliczonej ilości połyskujących jak małe diamenty gwiazd. Mrok czeka z zapartym tchem na niezapomniany spektakl z udziałem światła i cieni, tańczących w rytm szumiącego w gałęziach powietrza.
Cisza tuli zmęczone codzienną krzątaniną powieki płynnym srebrem, ukazując źrenicom wyraźne jak kolorowy film marzenie:
Jest pogodny letni dzień, zalany złotą falą przez słońce, zawieszone wysoko na modro malowanym suficie.
Idę boso przez łąkę, pod stopami ściele się mięciutki dywan,
utkany z bujnych traw, przetykanych kolorowymi naręczami kwiatów, jakie rosną tylko w krainie zwanej wyobraźnią.
Nad głową rozlega się cudowna pieśń, skomponowana na tysiąc ptasich głosów, dotykających w sercu tej najczulszej ze wszystkich strun.
Gdzieś w oddali słychać delikatne szemranie wodospadu,
podążam więc dalej, niesiona echem spływających po skale kropel, otulonych tęczową mgłą. Szafirowe kaskady zdają się coraz wyraźniej opowiadać o uczuciach, zapraszając do zanurzenia się w ich spienione głębiny. Podchodzę bliżej, pozwalając strugom obmyć ciało z szarej rzeczywistości.
Czuję, jak w żyłach coraz szybciej zaczyna krążyć różowa siła, niosąca ze sobą lekkość i świeżość. jak właśnie budzący się poranek.
Wiem, że jutro znów powrócę tam,
gdy księżyc perłowym blaskiem przywoła ukochaną noc...
© A.K.
English version of the note:

One dream

When the moon shines the earth, instead of dreams, I dream this one dream ... The night slowly lowers down shimmering with shades of juicy amethyst to onyx black, soft, velvet curtains, embroidered with an intricate pattern,
arranged from innumerable shimmering stars like diamonds.
The darkness awaits with uninterrupted breath for the unforgettable spectacle with the participation of light and shadows, dancing to the rhythm of  humming air in the branches.
Silence cuddles the eyelids,tired with everyday rustle and bustle  with liquid silver, showing the pupils a clear, colorful dream movie:
It is a sunny summer day, flooded with a golden wave by the sun, suspended high on a painted in cornflower blue ceiling.
I'm walking barefoot through the meadow, a soft rug is laying under my feet,
woven of lush grasses, interwoven with colorful armbands of flowers, which grow only in a land called the imagination.
A wonderful song is heard above the head, composed of a thousand bird's voices, touching the most tender of all strings in the heart.
Somewhere in the distance I can hear the gentle murmur of a waterfall,
so I keep going, echoed by droplets falling on the rock, wrapped in a rainbow of fog. Sapphire cascades seem to tell more and more clearly about feelings, inviting to immerse oneself in their foaming depths. I come closer, letling streams wash my body of gray reality.
I feel pink pink power, faster and faster circulating in my veins, bringing with it lightness and freshness. like is the morning just being waking up.
I know that tomorrow I will return there again,
when the moon will shine with a pearl glow to bring its beloved night ...
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania waterfall black and white


Painted by the summer... (Latem malowane...) 2018-06-26

Spójrz...
Lato chwyciło pędzel w lazurowe dłonie. Na palecie, tkanej pióropuszem chmur zmieszało ukochane błękity, szafiry, róże , zgaszone popielą fiolety, soczystą, pomarańczową żółć, płonące czerwienie, bogate w odcienie zielenie.
Idąc polną drogą, przyprószone lekkim pyłem, namalowało prześliczne letnie panienki: wysokie, dostojne dziewanny w frywolnych sukienkach, jak soczysta, dojrzewająca morela.
Obok nich tańczą z wiatrem czerwcowe artystki :modraki w swoich postrzępionych, króciutkich szafirowych spódniczkach, podrygują w rytm koncertów skrzypcowych, dawanych właśnie przez sprytnie zakamuflowane w bujnych trawach pasikoniki.
Makowe kokietki w zmysłowych i delikatnych szatach powoli ukazują słońcu swoją zieloną nagość, zdejmując z siebie ognisto-czerwone płatki cienkiej jak mgła tkaniny.
Zbożowe łany, falując pszenicznym blondem, podziwiają ich piękne, pełne gibkości i kociej zwinności ruchy.
Skromne kąkole wychylają z szmaragdowych przestworzy różowe kitki, ukochane fryzury na parne, lipcowe dni.
Dzwonki założyły liliowe kolczyki, szumiące delikatną muzyką polnej ciszy, przeplatanej ptasim trelem.
Jaskry, zapatrzone żółtym okiem w przejrzyste niebo, udają małe słońca które ktoś przez przypadek upuścił na łąkę.
Zadowolone z siebie lato dodało do krajobrazu odrobinę słonecznego złota, efekt zaparł dech w piersiach świadkom powstawania dyktowanych sercem i czułością pejzaży...
© A.K.
English version of the note:

Look ...
Summer caught the brush in azure hands. On a pallet, woven with plumes of clouds mixed up beloved blue, sapphires, pinks, dappled purple purples, juicy, orange yellow, burning reds, rich in shades of green.
Walking along a dirt road, sprinkled by light dust, she painted beautiful summer girls: tall, dignified mulleins in frivolous dresses, like a juicy, ripening apricot.
Next to them, the June artists dancing with the wind: knapweeds in their frayed, short sapphire skirts, puzzling to the rhythm of violin concertos, given by the grasshoppers cunny concealed in a lush grass.
Poppy coquettes in sensual and delicate garments slowly reveal their green nudity to the sun, taking off the fiery-red flakes of a fog-like fabric.
Cereal fields, waving their wheat blond, admire their beautiful, full of agility and feline agility movements.
Modest corncockles draw pink tassels from the emerald expanses, their beloved hairstyles for steamy, July days.
The bellflowers put on their lilac earrings, rustling with delicate music of field silence, intertwined by bird treble.
Buttercups, looking with yellow eye in the transparent sky, pretend to be small suns that someone accidentally dropped onto the meadow.
Contented summer added a bit of sunny gold to the landscape, the effect was breathtaking to witnesses of the creation of landscapes dictated by heart and tenderness ...
© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania cornflowers black and white


Mi silencio(Moja cisza) 2018-06-04

Moja cisza

Lubię ten stan, kiedy cisza otula mnie szczelnie miękkim kokonem, tkanym fioletową refleksją.
Zamykam oczy, czas zwalnia swój szalony bieg. Pozwalam umysłowi oczyścić się z niepotrzebnych myśli.
Z zewnątrz nie dochodzi już żaden zgiełk zabieganych codziennością chwil, a ja wsłuchuję się w swój wewnętrzny rytm, wyznaczany pulsującym sercem.
To dla mnie najpiękniejsze dźwięki, pisane złotymi nutami w spragnionej wytchnienia duszy.
Moja cisza...Azyl i ukojenie.Zanurzam się w niej, pozwalając każdej komórce w ciele nasycić się jej cudownym brzmieniem,a ona wypełnia mnie, sącząc się fioletowymi kroplami.
Czuję ją wszędzie, ten balsamiczny dotyk i odpływam, kołysana lekką falą tam, gdzie nie ma niepotrzebnych pytań, czy słów, w moją ciszę...


© A.K 


zdj.amazon.ca
English version of the note:
My silence

I like the state when silence envelops me with a soft cocoon, woven with purple reflection.
I close my eyes, time slows down its crazy run. I let the mind clear itself of unnecessary thoughts.
From the outside, there is no more clamor of everyday moments, and I listen to my inner rhythm, marked by a pulsing heart.
These are the most beautiful sounds to me, written by golden notes in the thirsting soul.
My silence ... Asylum and consolation. I immerse myself in it, letting every cell in my body fill its wonderful sound, and it fills me, oozing with purple drops.
I feel it everywhere, this balsamic touch and sail away, swayed by a light wave, where there are no unnecessary questions or words, in my silence ...


© A.K 


pict.amazon.ca


 Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


Para el perdón. (O przebaczaniu.) 2018-04-22

Znalezione obrazy dla zapytania forgiveness


Była jak ślepa i głucha. Nie potrafiła, a może nie chciała dostrzec tego, że od dłuższego czasu tkwi w toksycznej relacji, zatruwającej dzień po dniu wrażliwe wnętrze.
Jeszcze wtedy wierzyła, że to jednak jest miłość, chociaż czasem bardzo bolały chwile jak ciernie,tkwiące w delikatnym ciele.
Aż nadszedł taki dzień, że los postawił na ich wspólnej drodze inną kobietę, a on tak łatwo porzucił wiele lat dla krótkotrwałej znajomości, powiedziawszy, że to jej wina.
Nie umiała wtedy zrozumieć, zapomnieć, przebaczyć. Gdy po niewczasie pojął swój błąd, nie próbowała nawet wysłuchać tego, co chciał jej powiedzieć.
Mijały dni, on układał nowe życie, ona wciąż pielęgnowała stare blizny. Dopiero rozmowa z pewną mądrą osobą uświadomiła jej, że jeśli chce wpuścić szczęście do swojego życia, musi pozwolić przeszłości odejść, że trzeba umieć powiedzieć sobie, swojej duszy:
Z NADZIEJĄ, Z WIARĄ, Z UFNOŚCIĄ Z MIŁOŚCIĄ UWALNIAM SERCE od niepotrzebnych emocji i uczuć. WYBACZAM wszystkie krzywdy i łzy .WIARA w lepsze jutro I RADOŚĆ niech napełnia i rozświetla moje wnętrze, jak słońce ponury dzień.
Te proste, ale często tak trudne słowa to klucz otwierający bramy przyszłości, pełnej optymizmu i nadziei.
© A.K.


English version of the note:


She was like blind and deaf. She could not, or perhaps she did not want to see that for a long time she was in a toxic relationship, poisoning the sensitive interior day by day.
Even then, she believed that this was love, though sometimes moments like thorns, inherent in a delicate body, ached very much.
Until it came such a day, when fate put another woman on their path together, and he so easily abandoned many years for short-term relationship, saying that it was her fault.
She could not understand, forget, forgive. When belatedly  he realised his mistake,  she did not even try to hear what he wanted to say to her.
Days has passed, he was making a new life, she was still nursing old scars. Only a conversation with a wise person made her aware that if she wants to let happiness into her life, she must let the past go, that you have to be able to tell yourself,  your soul:
WITH HOPE, WITH FAITH, WITH TRUST, WITH LOVE I RELEASE THE HEART from unnecessary emotions and feelings. I FORGIVE ALL INJURIES and tears.FAITH IN BETTER TOMORROW AND JOY let it fill and brighten my inside, like a sun gloomy day. These simple but often so difficult words are the key to opening the gates to the future, full of optimism and hope.


© A.K.


A piece of advice for a new year 2017-12-29

Rady na Nowy Rok:


Pozwól przeszłości odejść, wyciągając właściwe wnioski z zamkniętego rozdziału życia.


Doceniaj to co masz, gdy inni mogą o tym tylko pomarzyć.


Nie narzekaj, skup się na pozytywnych stronach swojego życia, przecież po burzy zawsze świeci słońce.


Nie porównuj się z innymi, wpędzając się w  niepotrzebne kompleksy, jesteś wyjątkową i niepowtarzalną osobą, a nie czyjąś kopią.


Mniej mów, więcej rób, to czyny a nie słowa przynoszą pożądane efekty.


Uwierz w swoje możliwości, to pomoże ci wspiąć się po schodkach przeciwności


Pokochaj siebie, a świat pokocha ciebie.


 


English version of the note:


Advicefor a new year:


Let the past go away, making the right conclusions from the closed chapter of your life.


Appreciate what you have, when others can only dream about it.


Do not complain, focus on positive sides  of your life, as after the storm the sun always shines.


Do not compare to others, driving yoursels into unneccesary compexes, you are special unique person, not someone's copy.


Speak less, more do, acts, not words bring wanted effects.


Believe in your possibilities, it will help you to walk up the stairs of adversities.


Love yourself and the wolrd will love you.


Znalezione obrazy dla zapytania happy new year 2018


Poetry in everyday life. 2017-08-14

Poezja w codzienności-  oddech dla zmęczonej niesłabnącym rytmem życia duszy.


Dotyk wiatru piękna dla serca, ubrudzonego pyłem zwykłych spraw, na długo zostający w pamięci.


Przez jednych nierozumiana, przez drugich niedoceniania poezja jednak żyje w pamięci wrażliwych czytelników, umiejących dostrzec jej niezaprzeczalne walory.


W ciszy własnych myśli słychać szepty muz, język zrozumiały dla poetów i otwartych uszu, zanurz się w nim, poczuj, dotknij, posmakuj treści słów... 


Dobra poezja jest jak narkotyk, wciąga i uzależnia, na szczęście w pozytywnym znaczeniu, więc... Zacznij czytać ... Zacznij zmieniać własną rzeczywistość... 


 


English version of the note:


 


Poetry in everyday life - breath for  tired by unbroken rhythm of  life soul .


Touch of the wind of beauty for the heart, dusty with the usual matters, for long remaining unforgotten.


By some misunderstood, by other underestimated,  poetry, however, lives in the memory of sensitive readers, who can discern its undeniable qualities.


In the silence of your own thoughts you can hear whispers of the muses, language understandable for poets and open ears, immerse yourself in it, feel, touch, taste the contents of words ...


Good poetry is like a drug, drags in and addicts, fortunately in a positive sense, so ... Start reading ... Start changing your own reality ...


 


Znalezione obrazy dla zapytania quotes about poetry


New spring, new life... 2017-05-19

Wiosna nieodmiennie kojarzy się z początkiem nowego życia, ze świeżością, radością z nowych barw natury:zieleni traw, drzew, lasów i łąk, tęczy kwiatów. Dusza ma więcej radości, optymizmu, wiary w lepsze jutro.


A co z twoim życiem? Czy też czujesz, że czas w swoją egzystencję wnieść powiew świeżości? Nie masz odwagi? Popatrz dookoła, gdyby pierwsze kwiaty bałyby się przebić przez resztki śniegu w marcu, nie zakwitłyby, ciesząc oczy swoim widokiem...


Pozwól sobie zakwitnąć na wiosnę, zmień to, co przeszkadza ci rozwinąć skrzydła, tylko od ciebie zależy, czy ta cudowna pora roku będzie rozlewała się ciepłem i nadzieją w sercu...


 


English version of the note:


Spring is invariably associated with the beginning of a new life, with freshness, joy with new colors of nature: greenery of grass, trees, forests and meadows, rainbow of flowers. The soul has more joy, optimism, faith in a better tomorrow.

What about your life? Do you also feel that it is  time to bring into your existence  a breath of freshness? Don't you have the courage? Look around, if the first flowers were afraid to break through the snow in March, they would not blossom, enjoying ones' eyes ...

Let yourself blossom in the spring, change the things that disturbs you to develop wings, it only depends on you whether this wonderful season will spill warmth and hope in your heart ...Some words about dreamers... 2017-01-24

Marzyciele...Kim oni są? Czym kierują się idąc przez życie? To ludzie, którzy podążają za marzeniami, którzy wierzą w siebie i nie poddają się...To osoby z pasją, wyznaczającą drogę i cele ich życia, przygotowani na ciężką pracę, samodyscyplinę, wysiłek, determinację i poświęcenie, nie pozwalające nikomu wyznaczać granic swoim marzeniom... To ci, których los leży w ich własnych rękach, poprzez to, co udało im się spełnić, osiągnąć, pamiętając o tym, że rzeczy są możliwe dla tych, którzy tego naprawdę chcą... To ci, do których należy przyszłość, bo wierzą w piękno swoich marzeń...Bo przecież wyobraźnia jest silniejsza od wiedzy, nadzieja triumfuje nad doświadczeniem, śmiech jest lekarstwem na smutek, a wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić, jeśli tylko mamy odwagę je realizować...
English version of the note:
Dreamers ... Who are they? What are they  guided by, walking through the life? These are the people who follow their dreams, who believe in themselves and do not give up ... They are people with passion, setting goals and the way of life, prepared for hard work, self-discipline, effort, determination and sacrifice, not allowing anyone to limit their dreams ... They are the ones whose fate is in their own hands, by what they were able to fulfill, achieve, bearing in mind that things are possible for those who really want it ... They are the ones to whom belongs the future, because they believe in the beauty of their dreams ... Because imagination is stronger than knowledge, hope triumphs over experience, laughter is the cure for grief, and all our dreams can come true, if only we have the courage to pursue them ...


New Year reflections... 2017-01-01

No i mamy nowy rok, już 2017... Radość, że skończył się stary rok 2016, a wraz z nim chwile, o których lepiej zapomnieć, miesza się z niepewnością, jaka przyszłość rysuje się przed tobą na te kolejne 365 dni... Po fajerwerkach, szampanie i dobrej zabawie czas na refleksje, podsumowania minionych dni ... Dobrze, jeśli udało ci się zakończyć wszystkie sprawy przed północą, tym samym zamykając ostatecznie drzwi do przeszłości... Z nadzieją patrzysz w jutro, że ten rok być może będzie lepszy od poprzedniego... Być może masz jakieś postanowienia, plany z realizacją których będzie łatwiej, lub trudniej, ale najważniejsze są chęci, prawda? Być może los przyniesie ci przyjemne niespodzianki, takie, o których nie zapomnisz do końca życia... Może uda ci się spełnić twoje największe marzenia, które nadają życiu sens? Cóż, życzę ci jak najwięcej szczęścia, uśmiechu i pogody ducha na lepsze i gorsze dni nowego czasu... 


 


English version of the note:


 


Well, we have a new year, already 2017 ... The joy that  the old year 2016 has ended and with it the moments, which would better forgotten, is mixed with the uncertainty of what the future is aheadvof you for the next 365 days ... After the fireworks, champagne and good fun, it is time for reflection, summaries of past days ... It is good if you managed to finish all your cases before midnight, closing definitely the door to the past... With the hope you look into tomorrow, that this year might be better than the last one  ... Perhaps you have some resolutions, plans, the implementation of which will be easier or harder, but the most important is the willingness, isn't it? Perhaps fate will bring you pleasant surprises, such ones you won't forget about for the rest of your life ...


Maybe you will be able to fulfill your greatest dreams that give to the life its sense?


Well, I wish you the best of luck, smile and serenity for better and worse days of the new time...Be the master of one's fate... 2016-10-20

Myślisz sobie: mam marzenia, te duże i te małe, ale czy mam odwagę, by podążać drogą do ich spełnienia? Czy mam silną wolę? Czy warto? Nie wierzysz w siebie... Zastanawiasz się:może nie warto... Ale kto jak nie ty, ma być panem swojego losu? 


Nie bój się...To nie prawda, że nie mamy na nic wpływu, że jesteśmy tylko słabymi istotami, rzucanymi przez wiatry życia w różne, nieznane strony... Siła jest w tobie, ta płynąca z twego wnętrza... Zamiast powtarzać sobie, nie chcę, nie mogę, nie potrafię, pomyśl i powiedz sobie:chcę, mogę, dam radę... Zobaczysz samą/ samego siebie w innym świetle, zrozumiesz jak wiele już osiągnąłeś/ osiągnęłaś... Zamiast rozgoryczenia i niezadowolenia, pojawia się uczucie spełnienia i radości... Życie ma dla nas różne możliwości i tylko od nas zależy, czy je wykorzystamy, czy nie ...


 


English version of the note:


 


You think, I have dreams, the big ones and the small as well, but do I have the courage to follow the way to make them true? Do I have a strong will? Is it worth it? You do not believe in yourself ... You wonder: maybe it is not worth it ... But who if not  you,  is to be the master of your fate? 


Do not be afraid ...It is not true that we have no influence on anything that we are only week beings, thrown by the winds of life in a different, unknown sides ... The strength is in you, flowing  from your inside... Rather than repeat yourself, I do not want not to, I can not, I am not able to,  think and say to yourself: I want to, I can, I will manage to do it ... You will see oneself  in a different light, you will understand how much you have achieved... Instead of bitterness and discontent, a feeling of fulfillment and joy  appears ...  Life has  for us the different possibilities and only depends on us, whether we use them or not... e-blogi.pl
Statystyki zbiorcze na stronę
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]